Polityka prywatności - Simple Finance

Polityka prywatności

I. Preambuła

Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, osób które odwiedzają naszą stronę, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W niniejszym dokumencie opisane zostały zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, jako użytkowników strony internetowej www.simplefinance.pl oraz usług na niej dostępnych.

Informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, dostępne są również pod adresem:

 https://simplefinance.pl/o-nas/polityka-ochrony-danych-osobowych 

II. Definicje oraz przydatne informacje

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Co oznacza określenie „administrator danych osobowych” oraz „podmiot przetwarzający”
a także “współadministrowanie danymi osobowymi”

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele oraz zakres danych osobowych, które są przetwarzane. 

Podmiot przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora i nie ma prawa tymi danymi zarządzać dla własnych celów.

Współadministrowanie danymi osobowymi oznacza przetwarzanie w którym co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych to niezależny specjalista który z jednej strony wspiera administratora w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych a z drugiej zaś strony jest punktem kontaktowym dla osób, których dane osobowe przetwarza administrator. Mają Państwo prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych. 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako administrator danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania, w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ tego procesu na osobę fizyczną (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów RODO.

III. Informacja o Administratorze oraz Współadministratorach danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej simplefinance.pl jest Simple Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa. Mają Państwo prawo skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych poniżej kanałów komunikacji:

 • wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: [email protected]  
 • za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres:

Simple Finance Sp. z o. o. 

Wioślarska 8, 

00-411 Warszawa.

z dopiskiem „dane osobowe”

Jeśli skorzystają Państwo z usług, które udostępnione zostały na stronie simplefinance.pl Współadministratorami Państwa danych osobowych są Simple Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, oraz Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa. Kontakt:

Wealthon S.A. 

Wioślarska 8, 

00-411 Warszawa.

E: [email protected] 

 

Informujemy, że współadministrowanie Państwa danymi osobowymi wynika z zawartej pomiędzy Simple Finance Sp. z o. o. a Wealthon S.A. umowy o współadministrowaniu Państwa danymi osobowymi. Z treścią zawartej Umowy mogą Państwo zapoznać się pod adresem: https://simplefinance.pl/o-nas/polityka-ochrony-danych-osobowych 

IV. Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, którym jest Inspektor Ochrony Danych Wealthon S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem jednego ze wskazanych poniżej kanałów komunikacji: 

 • poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: [email protected] 
 • za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej pod adres:

Wealthon S.A. 

Wioślarska 8, 

00-411 Warszawa.

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

V. Cele, podstawy prawne, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych uzależniony jest od rodzaju usługi z której skorzystają Państwo poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa została opracowana przy założeniu, iż przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia dostępnych na stronie usług. Poniżej prezentujemy Państwu cele, zakres oraz podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jak również kryteria ustalania okresu ich przetwarzania: 

  1. Cel zbierania danych osobowych
   Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

   • zarządzanie i dostosowywanie strony internetowej,
   • umożliwienie Państwu nawiązania z nami kontaktu,
   • umożliwienie Państwu złożenia wniosku o finansowanie,
   • umożliwienie Państwu odwiedzenia naszych mediów społecznościowych,
  2. Zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych:
    • w przypadku zarządzania stroną internetową:

     w trakcie Państwa odwiedzin na stronie internetowej dochodzi do ustanowienia połączenia z Państwa przeglądarką internetową. Pobrane w trakcie tej czynności i poniżej wymienione informacje przechowywane są tymczasowo w danych systemowych i tam też są automatycznie gromadzone:

     • adres IP Państwa urządzenia,
     • data i godzina wejścia na stronę, 
     • nazwa i URL wywołanych zbiorów, 
     • strona internetowa, z której nastąpiło wejście lub adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę za pomocą odnośnika (URL-referer), 
     • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia oraz 
     • nazwa Państwa dostawcy usług internetowych

     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

     Powyższe dane zostaną przez nas przetworzone w celu zapewnienia sprawnego ustanowienia połączenia i zabezpieczenia systemu / naszego serwera / naszej strony internetowej. Dodatkowe dane związane z połączeniem są automatycznie usuwane, z reguły maksymalnie po siedmiu dniach. W przypadku użycia strony internetowej w sposób nieuprawniony dane logowania, których dłuższe przechowywanie jest konieczne w celach dowodowych,  będą przechowywane do wyjaśnienia zdarzenia.

    • W przypadku kontaktu z administratorem:
     Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy oraz dane kontaktowe, które pozwalają na skontaktowanie się z nami, poniżej wskazujemy cele i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu:

     • W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy:
      • imię i nazwisko;
      • adres e-mail;
      • numer telefonu;
      • oraz inne dane, które stanowić mogą treść korespondencji.

     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest:

     • realizacja umowy lub działania podejmowane przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
     • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, liczony od dnia zakończenia prowadzonej korespondencji lub liczony od dnia ustania relacji z administratorem.

     • W przypadku kontaktu telefonicznego:
      • imię i nazwisko,
      • numer telefonu,
      • oraz inne dane, które przekazane zostaną w trakcie rozmowy telefonicznej.

     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest:

     • realizacja umowy lub działania podejmowane przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
     • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

     Jeśli przed rozpoczęciem rozmowy usłyszą Państwo komunikat, iż rozmowa będzie rejestrowana, wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób określony w klauzuli informacyjnej, która dostępna jest pod adresem: https://wealthon.com/dane-osobowe/. Z treścią tej klauzuli mogą Państwo również zapoznać się bezpośrednio w trakcie połączenia.

     Państwa dane osobowe, przetwarzane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, liczony od dnia zakończenia przeprowadzonej rozmowy lub od dnia ustania relacji z administratorem. W sytuacji, gdy Państwa rozmowa zostanie zarejestrowana, wszelkie informacje dotyczące okresu przechowywania zarejestrowanych rozmów telefonicznych dostępne są pod adresem: https://wealthon.com/dane-osobowe/

     • W przypadku kontaktu mailowego:
      • imię i nazwisko;
      • adres e-mail;
      • oraz inne dane, które stanowić mogą treść korespondencji.

     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla określonego celu przetwarzania jest:

     • realizacja umowy lub działania podejmowane przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
     • prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, liczony od dnia zakończenia prowadzonej korespondencji, lub liczony od dnia ustania relacji z administratorem.

   • W przypadku wypełnienia wniosku o finansowanie:

    Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy możliwość wnioskowania o uzyskanie finansowania. Informujemy, że wnioskowanie o przyznanie finansowania odbywa się poprzez utworzony do tego celu formularz na stronie www.wealthon.comInformujemy, że:

   •  W przypadku odwiedzenia naszych mediów społecznościowych:

    Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do prowadzonych przez nas mediów społecznościowych w serwisach takich jak Instagram, X, LinkedIn oraz Facebook, jeśli skorzystają Państwo z zamieszczonego linku do naszych mediów społecznościowych wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z naszą polityką prywatności mediów społecznościowych z którą można się zapoznać pod adresem: https://simplefinance.pl/o-nas/polityka-ochrony-danych-osobowych 

VI. Cookies

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki Cookies, czyli pliki, które mogą być przechowywane na urządzeniu z którego korzystają Państwo podczas odwiedzin naszej strony. Wszelkie informacje dotyczące wykorzystywanych plików Cookies znajdują się w formularzu do zarządzania zgodami na wykorzystanie poszczególnych plików w określonym celu, a także w zakładce dane osobowe. Domyślnie wykorzystywane są jedynie te pliki Cookies, które odpowiadają za właściwe działanie naszej strony internetowej lub są niezbędne w celu zidentyfikowania źródła odwiedzin strony, pozostałe pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie w sytuacji, gdy wyrażą Państwo zgodę na ich stosowanie.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stosowanych przez nas plików Cookies:

 • Pliki „niezbędne”

są to pliki, które odpowiadają za prawidłowe działanie naszej strony www, ich celem jest umożliwienie korzystania ze świadczonych przez nas usług np. zapamiętywanie preferencji wyboru stosowania plików cookie, uwierzytelnienia logowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki te mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Plików tych nie można wyłączyć w ramach ustawień preferencji, lecz można je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak to działanie może spowodować, że niektóre elementy strony internetowej nie będą dostępne. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące blokowania wszystkich plików cookies z poziomu przeglądarki:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?re

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usunąć-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

 • Pliki „statystyczne”

są to pliki, które wykorzystujemy w celu zbierania informacji o tym jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej, np. ilość wizyt, czas spędzania, czas przeglądanych treści czy źródeł dostępu. Pliki te pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, co pomaga w lepszym dopasowaniu strony i wyświetlanych treści. Pliki te nie zawierają danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje nie przypisane do użytkownika. Plikami tymi można zarządzać w ustawieniach preferencji plików Cookie.

 • Pliki „marketingowe”

ten rodzaj plików cookies używany jest do identyfikowania użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w celu dostarczenia spersonalizowanych reklam i promocji, które są najbardziej odpowiednie dla ich preferencji i zachowań przeglądania. Umożliwiają one również śledzenie ruchu użytkowników z między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Plikami tymi można zarządzać w ustawieniach preferencji plików Cookie.

 • Pliki „niesklasyfikowane”

ten rodzaj plików cookies jest często używany do celów technicznych lub tymczasowych, zanim zostaną dokładnie zidentyfikowane i przypisane do odpowiedniej kategorii. Niesklasyfikowane pliki cookie to te, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania. Mogą one pochodzić od różnych źródeł, takich jak wtyczki, narzędzia lub skrypty. Plikami tymi można zarządzać w ustawieniach preferencji plików Cookie.

VII. Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i uzależnione od Państwa decyzji, jednakże aby skorzystać z poszczególnych usług, które dostępne są na naszej stronie internetowej podanie danych jest niezbędne, w przypadku braku podania danych osobowych w określonych w niniejszej polityce celach administrator ma prawo odmówić realizacji Państwa żądania lub odmówić dostępu do wybranej usługi. Podanie danych osobowych w zakresie badania zdolności finansowej w procesie wnioskowania o finansowanie jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody na przeprowadzenie weryfikacji zdolności finansowej administrator nie będzie mógł przeprowadzić procesu w wyniku którego zaproponowana zostanie Państwu oferta finansowania.

VIII. Odbiorcy Państwa danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
  • podmiotom, które wykonują usługi na rzecz administratora lub Współadministratorów, w takim
   przypadku przekazanie danych następuje na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
   danych osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Podmioty,
   którym mogą zostać przekazać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem usług to m.in:
  • podmioty, które dostarczają usługi hostingowe (serwer,
   poczta elektroniczna),
  • podmioty, które dostarczają oprogramowanie,
  • podmioty świadczące usługi reklamowe i/lub
   marketingowe, 
  • podmioty świadczące usługi księgowe,
  • podmioty świadczące usługi prawne. 
  • podmiotom lub stronom do tego uprawnionym na podstawie
   przepisów prawa (np. mogą one zostać przekazane organom publicznym w związku z obowiązkiem
   prawnym, obligującym do przekazania Państwa danych osobowych).
  • na podstawie Państwa żądania, w takiej sytuacji Państwa
   dane osobowe przekazywane są innemu administratorowi. Dotyczy to sytuacji w której
   poprzez skorzystanie z jednej z dostępnych na naszej stronie funkcji zgodzą się
   Państwo na przekazanie Państwa danych osobowych.
 2.  Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), gdy nie jest to niezbędne do właściwego i zgodnego z prawem świadczenia usług. Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.
  W przypadku podmiotów mających swoją siedzibę w Państwach co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zastosowanie mają standardowe klauzule umowne lub umowa dotycząca powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych w zależności od przyjętych przez Komisję Europejską wytycznych dla danego Państwa lub organizacji międzynarodowej.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie dochodzi do podejmowania decyzji mającej istotny wpływ na Państwa, czyli tego rodzaju przetwarzanie nie wywołuje wobec Państwa skutków prawnych jak również nie wpływa na Państwa sytuację. 

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie Państwa danych osobowych może nastąpić w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, w takim przypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych, może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na Państwa sytuację. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących okolicznościach:

 • przeprowadzanie oceny Państwa zdolności finansowej odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Państwa we wniosku o zawarcie umowy z administratorem oraz informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej. W procesie oceny zdolności i wiarygodności finansowej wykorzystywane są modele statystyczne, w wyniku czego zostaje wskazana Państwa zdolność finansowa do zaciągania zobowiązań względem administratora. W sytuacji, gdy wynik takiej oceny jest negatywny administrator może odmówić zawarcia Umowy. W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do niepodlegania takiej decyzji oraz zwrócenia się do Administratora z żądaniem przeprowadzenia ponownej oceny z udziałem personelu administratora.

X. Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe, jako użytkowników strony internetowej pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Państwa, jeśli jednak za pośrednictwem naszej strony internetowej składają Państwo wniosek o przyznanie finansowania, administrator może zwrócić się do osób trzecich o przekazanie informacji na Państwa temat: 

 • zasięgać informacji o Państwu, Państwa sytuacji finansowej, zdolności kredytowej, przeszłych i obecnych zobowiązaniach w powołanych do tego rejestrach ( np. rejestr historii kredytowej, rejestr nieważnych dokumentów tożsamości, rejestr nadużyć finansowych, rejestr GIIF, listy sankcyjne, rejestr osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, rejestr działalności gospodarczej), 
 • otrzymywać na Państwa temat dane z banków, instytucji płatniczych, instytucji finansowych.

XI. Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo Podstawa Opis
 

wycofanie zgody

 

Art. 7 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych  

Art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 

sprostowanie danych

 

Art. 16 RODO

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
 

usunięcie danych

 

Art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO
 

ograniczenia przetwarzania

 

Art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 

przenoszenie danych

 

Art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, jeśli zachodzi przesłanka o której mowa w art. 20 ust. 1 RODO
 

sprzeciw

 

Art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania jej dotyczących danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do skargi Art. 77 RODO Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można kierować poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres: Wealthon S.A. ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”.

Prawo skargi zrealizują Państwo poprzez skierowanie stosownego wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie uzyskają Państwo pod adresem: www.uodo.gov.pl Prosimy pamiętać, iż zanim zdecydują się Państwo na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych swoje zastrzeżenia mogą Państwo wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub korzystając z innych, wskazanych w niniejszej polityce kanałów komunikacji.

XII. Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszych zasobach, w szczególności: 

 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem,
 • współpracujemy wyłącznie z tymi podmiotami, które gwarantują przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisów RODO,
 • nieustannie podnosimy poziom bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych aby ich zabezpieczenia były aktualne względem wszelkich cyberzagrożeń oraz aby korzystanie z naszych usług odbywało się w sposób bezpieczny i komfortowy dla Państwa, 
 • udzielamy dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje aby podczas przetwarzania danych osobowych gwarantować ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub modyfikacją,
 • wprowadziliśmy polityki oraz procedury, których starannie przestrzegamy oraz monitorujemy je aby zawsze odpowiadały one ryzykom związanym z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
 • nieustannie monitorujemy ryzyko związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych a w sytuacji, gdy uznamy, iż dany proces może wiązać się z potencjalnym naruszeniem ochrony Państwa danych osobowych podejmujemy niezbędne środki w celu eliminacji takiego ryzyka, 
 • w naszej działalności stosujemy zasady domyślnej ochrony danych a także ochrony danych w fazie projektowania a zatem wszystkie nasze produkty wdrażane są przy założeniu, iż przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi,
 • wszelkie procesy związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych realizowane są zgodnie z zasadą transparentności, gwarantujemy Państwu pełną kontrolę nad wszelkimi operacjami w ramach których przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

XIII. Skargi, wątpliwości i pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected] lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres: Wealthon S.A. ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa .

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

 

Współadministratorzy

Simple Finance Sp. z o. o. 

Wioślarska 8, 

00-411 Warszawa.

Adres e-mail: [email protected] 

Wealthon S.A.

Wioślarska 8, 

00-411 Warszawa

Adres e-mail: [email protected] 

 

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Kłos
Adres e-mail: [email protected] 

 

XIV. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej: www.simplefinance.pl , oraz w określonych przypadkach, informacja o zmianach będzie kierowana bezpośrednio do użytkownika.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, jak i realizacji przysługujących Państwu praw dostępne są pod adresem:
https://simplefinance.pl/o-nas/polityka-ochrony-danych-osobowych 

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 15.12.2023 r. 

Skontaktuj się z nami

Umów rozmowę z ekspertem

Preferowany termin rozmowy
Współadministratorami Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją są Simple Finance Sp. z o. o. oraz Wealthon S.A. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO

Szybki kontakt

Zadzwoń do eksperta

517 889 699(Pn - Pt 9:00 - 18:00)

lub napisz email

[email protected]